Продукти

Осигурување на живот

Осигурувањето на живот претставува совршена комбинација на штедење и осигурување на осигурлив ризик. Истовремено претставува план за превенција за ризик и економска неможност. Животното осигурување е облик на обезбедување на заштита на осигуреното лице, како и лицата блиски нему, во случај на немил настан кој може да му случи.

Она што го прави особено примамливо животното осигурување е тоа што Вие сами одлучувате колку сакате да заштедите. Сами го креирате износот на осигурената сума која Ви дава сигурност во Вашето трето доба. Покрај тоа, животното осигурување финансиски Ве штити од немили настани во случај на болест, повреда или друг немил настан.

Протектор АД е ексклузивен застапник на полисата за животно осигурување ПРОТЕКТОР од Винер Лајф АД

Со полисата која Ви ја нудиме имате вклучено повеќе функции:

  1. штедење,
  2. заштита од инфлација,
  3. животно осигурување,
  4. заштита од тешки болести на осигуреник,
  5. заштите од тешки болести на дете.

Дополнително, може да вклучите:

  • заштита од 1.000+ операции, и
  • осигурување во случај на инвалидитет и болнички надомест.

Повеќе информации за сите елементи што ги вклучува нашата ексклузивна полиса и како може да ја добиете за Вас и Вашите најмили, контактирајте не.

на функција во случај на доживување. Доколку настапи тешка болест за времетраење на полисата, се исплаќа осигурената сум во целост и полисата завршува. Она што го издвојува овој производ од останатите е и покритието на евентуално настанување на тешка болест кај Вашите деца (од 3 до 18 години). Во тој случај, се исплаќа 50% од осигурената сума и полисата продолжува да тече непроменета.

Во склоп на ова осигурување може да се вклучат дополнително осигурување во случај на инвалидитет и дополнително осигурување во случај на операции. Во текот на целиот период на штедење, Вашиот живот е осигуран, така што во случај на смрт или на незгода, Вашето семејство ќе биде обезбедено.